2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล บทความเรื่อง สมดุลชีวิตกับงาน : งานแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ
ชื่อรางวัล ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่รับมอบรางวัล 15 มีนาคม 2562
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
595080051-4 น.ส. นรินทร์ทิพย์ ประศรีรเตสัง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

แนบไฟล์