2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Factors Associated to Work-life Balance of Industrial and Service Labours, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Asian Institute of Research (Journal of Social and Political Sciences) 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Asian Institute of Research 
     ISBN/ISSN ISSN 2615-3718 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 522-528 
     บทคัดย่อ This research aims to study factors that associated to work-life balance on dimension work/personal life enhancement of industrial and service labours. The quantitative methodology was employed with individual level as a unit of analysis. The sample consisted of 397 labours who are working in industrial and service sectors that random by systematic random sampling. The data were collected using the interview schedule from May to June 2018 and analyzed by descriptive statistics and Chi-square. The results showed that most of the labours (75.3 percentages) were female. Age of labours samples in the generation Y (19-38 years old) 63.5 percentages. The labours samples have got married (43.2 percentages). More than haft of them finished secondary school. There are 74.1 percentages of labours samples worked in industrial and service sectors less than 10 years and more than haft worked per day more than 8 hours that over than the regulation by labour law. When analyzing factors associated to work-life balance on dimension work/personal life enhancement of industrial and service labours with Chi-square, it was found that the personnel characteristics factors (education level) and work condition factors (working hours per day) were the factors that associated to work-life balance on dimension work/personal life enhancement of female labours while in the male labour the personnel characteristics factors (age , marital status, education level) and work condition factors (working session in organization and working hours per day) were the factors that associated to work-life balance on dimension work/personal life enhancement of male labours 
     คำสำคัญ Work-life Balance, Personal Life Enhancement, Industrial and Service Labours 
ผู้เขียน
595080051-4 น.ส. นรินทร์ทิพย์ ประศรีรเตสัง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0