2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล สมดุลชีวิตกับงาน : งานแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ
ชื่อรางวัล บทความดีเด่นในหัวข้อ "คุณภาพชีวิตประชากร"
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมนักประชากรไทย
วันที่รับมอบรางวัล 16 พฤศจิกายน 2561
สถานที่จัด โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
595080051-4 น.ส. นรินทร์ทิพย์ ประศรีรเตสัง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

แนบไฟล์