2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสมดุลชีวิตกับงานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 123-146 
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความสมดุลชีวิตกับงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิตกับงานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและหน่วยในการวิเคราะห์เป็นระดับปัจเจก คือ แรงงานที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 397 รายที่สุ่มมาด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิจากสถานประกอบการขนาดต่างๆ เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อพฤษภาคม-กรกฎาคม 2561 ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และใช้สถิติถดถอยโลจิสติกทวินาม เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิตกับงานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
     คำสำคัญ สมดุลชีวิตกับงาน แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ การได้รับสนับสนุนทางสังคม 
ผู้เขียน
595080051-4 น.ส. นรินทร์ทิพย์ ประศรีรเตสัง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0