2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Optimization study of suitable pre-reduction agents for selenium analysis in tomato samples by flow injection-hydride generation atomic absorption spectrometry 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 ธันวาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Food Research Journal 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Food Science and Technology Universiti Putra Malaysia 
     ISBN/ISSN 22317546 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The pre-reducing agents for Se speciation analysis were subject to optimize under the on-line reduction conditions of flow injection-hydride generation atomic absorption spectrometry using 2 M HCl as a carrier solution and 0.3%(w/v) NaBH4 in 0.2%(w/v) NaOH as a reducing agent. For total Se, the pre-reduction of Se6+ to Se4+ must be completed when optimizing the pre-reducing conditions using (i) conc. HCl, (ii) 5%(w/v) KBr/conc. HCl, (iii) 15%(w/v) KBr/dilute HCl and (iv) 10%(w/v) thiourea/conc. HCl, under heating for 30 min to overcome their matrix effects on the calibration curve using either Se4+ or Se6+ as standard compound. From the results, all of these pre-reducing agents, except that in the presence of thiourea interfered only the calibration curve using Se4+, could be used with both Se species as expressed in terms of their conversion factors of 98-116% and 81-103% for Se4+ and Se6+, respectively. The linear range was obtained between 5-25 µg/L with 0.5 µg/L LOD and 2 µg/L LOQ. The optimal pre-reducing agent was applied for real tomato varieties, resulting in almost satisfactory recoveries (75.6-115.9%). The Se contents in these samples were found to be 0.07-0.10 µg/g, 0.43-0.92 µg/g and 0.50-0.99 µg/g for Se4+, Se6+ and total Se, respectively. 
     คำสำคัญ Selenium, Speciation, Pre-reduction, Tomato, FI-HGAAS 
ผู้เขียน
545020024-8 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0