2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Investigation of International Tourists from Big Emerging Market (BEMs) of Different Age Groups used Information Sources for Making Decision to Visit Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Macrortheme Conference - Paris 2014 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Macrotheme Review A Multidisciplinary journal of global trends 
     สถานที่จัดประชุม Espace Vocation Paris Haussman Saint-Lazare 
     จังหวัด/รัฐ Paris France 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2557 
     ถึง 20 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 00 
     Issue (เล่มที่) 00 
     หน้าที่พิมพ์ 00 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ An Investigation of International Tourists from Big Emerging Markets (BEMs) of Different Age Groups using Information Sources for Making a Decision to Visit Thailand Mr. RathakarnBuasri, Associate Prof. Dr. Pensri Jaroenwanit and Prof. Dr. Rudolph Brown DBA student of Faculty of Management Sciences KhonKaen University Thailand Lecturer of Business Department, KhonKaen University NongKhai Campus, Thailand ABSTRACT: The aim of this study is to investigate the relationships between the age groups of international tourists from Big Emerging Markets (BEMs) and the information sources that they used for making a decision and choosing a destination. The samples used in this study were drawn from three countries belonging to BEMs including China, India and South Korea and top ten countries where their citizens come to visit Thailand most during last five years (2009 – 2013). The data were collected by questionnaire distribution at two airports in Bangkok, Thailand: Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport and via individual interview. The data analysis was carried out by the means of descriptive statistics and inferential Statistics. This study explores information sources used by the tourists in different countries and different age groups. It helps tourism industry practitioners in Thailand have a proper comprehension on segmentation of international tourists by age groups and understand the ways they use the information sources for planning their trips. Finally, the marketers or businesses can directly develop their marketing strategies through marketing communication from the information which the potential consumers use for making a decision. Keywords: information sources, age groups, China, India and South Korea.  
ผู้เขียน
547210011-3 นาย รัฐการ บัวศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0