2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determination of Total Phenolic Compounds and Flavonoid Contents Related to Antioxidant Activity of “Mao” Fruit Juice from Various Production Sources 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 ธันวาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ASIAN JOURNAL OF OURNAL OF CHEMISTRY 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chemical Publishing Co. 
     ISBN/ISSN 0970-7077 
     ปีที่ 26 
     ฉบับที่
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 100-102 
     บทคัดย่อ The “Mao” compiled fruits (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) are generally found in tropical forests used as commercial products of juice and wine in Thailand. It is very rich source of phenolic compounds, flavonoids and other antioxidants with their beneficial effects on human health. In the present study, spectrophotometric methods concerning ferric reducing antioxidant power, Folin-Ciocalteu assay and aluminum chloride colorimetric procedure were performed to estimate antioxidant activity and the contents of phenolics and flavonoids in five popular brand-products of 100 % juice sampling from different local sources. From the results, the highest values of antioxidant activity (183.46 ± 1.01 mM Fe 2+), total phenolic compounds (643.75 ± 7.33 mg gallic acid equivalents (GAE)/100 mL) and flavonoids (1,989.98 ± 5.32 mg catechin equivalents (CE)/100 mL) were found. While the lowest ones of antioxidant activity (102.42 ± 7.23 mM Fe2+), total phenolics (273.11 ± 14.75 mg GAE/100 mL) and flavonoids (879.10 ± 5.32 mg CE/100 mL) were comparable. The differences in the observed antioxidant activities of these juice samples may relate to their abundant of phenolics and flavonoid contents. Therefore, source of the Mao fruits as raw materials would be a factor providing pronounced antioxidant activity, particularly phenolic compounds and flavonoids in the fruit juices. 
     คำสำคัญ Antioxidant activity, Phenolic compounds, Flavonoids, Ferric reducing antioxidant power 
ผู้เขียน
557020018-8 น.ส. ทิติยา ศรีภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0