2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหนี้ค้างชำระของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาคง จังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่ Suppl. 1 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 755 - 758 
     บทคัดย่อ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา สภาพสังคมเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผู้เป็นหนี้ค้างชำระ ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาคง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เป็นหนี้ค้างชำระ จำนวน 269 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดการค้างชำระหนี้ของเกษตรกร พบว่า ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่สูง ปัจจัยราคาผลผลิตที่มีความผันผวน และปัจจัยการไม่ได้ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่ทำให้เกิดการค้างชำระหนี้ของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ธนาคารควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการใช้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การของเงินกู้ พร้อมทั้งส่งเสริมเพิ่มความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีฟาร์มของเกษตรกรลูกค้า 
     คำสำคัญ การค้างชำระหนี้ 
ผู้เขียน
545030057-7 นาย ภานุวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0