2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545030057-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภานุวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PANUWAT HUAYHONGTONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ธุรกิจการเกษตร แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหนี้ค้างชำระของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาคง จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FACTORS AFFECTING DEFAUITED DEBTS OF CLIENTS OF BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES,KONG BARNCH,NAKHONRATCHASIMA PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 กุมภาพันธ์ 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 มีนาคม 2556 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 เมษายน 2557
F แจ้งผลสอบ 30 เมษายน 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต คำสั่งที่ 280/2555 ลว 30/05/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหนี้ค้างชำระของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาคง จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่ Suppl. 1 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 755 - 758  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ