2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 8085   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Satit Aditto 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์การเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615030054-0  น.ส. บุรัสกร สิมรักแก้ว  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 583/2562 ลว 13/12/2562  
635030051-8  Miss Laha Hkaung Ngoi   คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาเรียนร่วมในคณะเกษตรศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  สำเร็จแล้ว คำสั่งออกแล้ว  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบการรับรู้ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 ตุลาคม 2556 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 285-294  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กรกฎาคม 2559 
ปีที่ 44  ฉบับที่
เดือน ตค.-ธค.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Improving Smallholder Navel Orange Farmers Participation in Agricultural Supply Chain: Perceptions from the Officials and Intermediaries in Gannan, China 
ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 October 2013 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน October - December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 507 - 516  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ผลิตยางก้อนถ้วย ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่ Suppl. 1 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 734 - 737  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหนี้ค้างชำระของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาคง จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่ Suppl. 1 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 755 - 758  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การผลิตและการตลาดฟาร์มกบในอำเภอเมือง จังหวัดเลย 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระวรุณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 1685-8379  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 เมษายน 2557 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 65-72  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตแพะเนื้อด้วยระบบการให้อาหารหยาบอย่างเดียวและอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้น ในอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวารสาร วารสารการบัญชีและการจัดการ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 1906-7933  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มกราคม 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ An empirical analysis of smallholder farmers in the supply chain: A case study of navel orange farmers in Gannan, China 
ชื่อวารสาร KHON KAEN ARICULTURE JOURNAL  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 July 2014 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน April - June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 387-398  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 สิงหาคม 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารการจัดการป่าไม้ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ISBN/ISSN ISSN. 1906-022XX  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มิถุนายน 2560 
ปีที่ 11  ฉบับที่ 21 
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 1-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กรกฎาคม 2559 
ปีที่ 44  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 647-656  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 สิงหาคม 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 525-534  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Farmers’ fertilization practices in mature rubber plantations in Northeast Thailand during a period of low rubber prices  
ชื่อวารสาร Forest and Society  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universitas Hasanuddin (unhas) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 March 2020 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1-19  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Benefits of Agriculture Cooperatives to their member households in Bhutan 
ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 เมษายน 2563 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน September-October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Performance and Challenges of Agriculture Cooperatives in Bhutan 
ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 เมษายน 2563 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน September-October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Relationship of household characteristics and vegetables consumption behavior with the proportion of income spent on vegetables in Ratnapura district, Sri Lanka 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ตุลาคม 2562 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน พย.-ธค.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 1315-1322  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Vegetable consumption preferences among consumers in Ratnapura, Sri Lanka 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน กค.-สค.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ADAPTATION OF THE HOUSEHOLDS IN THE COASTAL AREAS WITH NATURAL DISASTER RISK: A CASE STUDY IN GIAO THIEN, GIAO THUY, NAM DINH, VIETNAM 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 40th National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2559 ถึง 21 ตุลาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School, Prince of Songkla University 
สถานที่จัดประชุม Prince of Songkla University  จังหวัด/รัฐ Hat Yai 
Proceeding Paper Volume 40  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 715  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนห้วยยางศรีวิไล อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2560 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 ถึง 24 มกราคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 45  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ 1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 493-496  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวเหนียวเขาวงของเกษตรกรกลุ่มฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2560 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 ถึง 24 มกราคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 45  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ 1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1454-1458  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พลวัตการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มกราคม 2561 ถึง 30 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม AG 8003   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue 0125-0485 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 239-248  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล รางวัลระดับดีในการนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทนักศึกษา  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น