2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พลวัตการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม AG 8003  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 มกราคม 2561 
     ถึง 30 มกราคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 46 
     Issue (เล่มที่) 0125-0485 
     หน้าที่พิมพ์ 239-248 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการผลิตยางพาราและการปฏิบัติของเกษตรกรในสวนยางพาราตั้งแต่เริ่มมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่จนถึงปัจจุบันของหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นเก็บข้อมูลโดยการทบทวนวรรณกรรมการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview: SSI)โดยใช้ประเด็นคำถาม (sub-topic) กับผู้รู้ (Key informants; KIs) และการใช้แบบสอบถามปลายปิด (closed ended questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่สามารถเข้าถึงได้ จำนวน 30 รายผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงการผลิตยางพารา แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ช่วงเริ่มต้นการปลูกยางพารา (พ.ศ. 2535-2546) เป็นช่วงที่เกษตรกรเริ่มมีการปลูกยางพารา ช่วงนี้ผู้ที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและความรู้จากหน่วยงานรัฐ ช่วงที่ 2 ช่วงยางพาราขยายตัว (พ.ศ. 2547-2554) เป็นช่วงที่พื้นปลูกยางพารามีการขยายอย่างรวดเร็วเกษตรกรบางส่วนลงทุนการผลิตเองและบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ และช่วงที่ 3 ช่วงยางพาราถดถอย (พ.ศ.2555-ปัจจุบัน) เกษตรกรที่ปลูกใหม่มีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่ลงทุนการผลิตเองและเกษตรกรบางรายไม่มีการปลูกทดแทนในพื้นที่ปลูกเดิมนอกจากนี้การศึกษายังพบว่าในแต่ละช่วงการปฏิบัติของเกษตรกรมีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการผลิตเกษตรกรมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของครัวเรือนและสถานการณ์การผลิตในแต่ละช่วง คำสำคัญ:การเปลี่ยนแปลง, การผลิตยางพารา, การปฏิบัติ  
ผู้เขียน
585030039-3 น.ส. สุภัทรา กุลวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลระดับดีในการนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทนักศึกษา 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 30 มกราคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 0