2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585030039-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุภัทรา กุลวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPATTRA KULLAWONG
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา เกษตรเชิงระบบ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการปุ๋ยของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา กรณีศึกษา บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) FACTORS AFFECTING FERTILIXER MANAGEMENTS OF RUBBER FARMERS : A CASE STUDY AT SUBSOMBOON VILLAGE,DOON SARD SUB-DISTRICT,KRANUAN DICTRICT,KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 5 กรกฎาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 11 กรกฎาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 พฤษภาคม 2562 คำสั่งที่ 198/2562 ลว 3/5/2562
F แจ้งผลสอบ 10 พฤษภาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 27 พฤษภาคม 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 27 พฤษภาคม 2562
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร คำสั่งที่ 369/2559 ลว 14/07/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต คำสั่งที่ 254/2560 ลว 26/05/2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Farmers’ fertilization practices in mature rubber plantations in Northeast Thailand during a period of low rubber prices  
ชื่อวารสาร Forest and Society  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universitas Hasanuddin (unhas) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 March 2020 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน April  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1-19  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ พลวัตการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มกราคม 2561 ถึง 30 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม AG 8003   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue 0125-0485 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 239-248  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล รางวัลระดับดีในการนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทนักศึกษา  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ พลวัตการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มกราคม 2561 ถึง 30 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ 1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 239-248  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล รางวัลระดับดีในการนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทนักศึกษา  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น