2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษามาตรการระยะสั้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของภาคคมนาคมขนส่งในเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 16 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 19 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 276 
     Editors/edition/publisher ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอและประเมินมาตรการระยะสั้นด้านคมนาคมขนส่งเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากภาคคมนาคมขนส่งสำหรับเมืองขอนแก่น การศึกษาได้เสนอมาตรการระยะสั้น 4 มาตรการ คือ 1. การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 2. การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากการรับ-ส่งนักเรียนของผู้ปกครองมาเป็นการใช้รถตู้โรงเรียน 3. ปรับปรุงการให้บริการของรถขนส่งสาธารณะบนถนนมิตรภาพโดยเปลี่ยนจากสองแถวที่ให้บริการในปัจจุบันเป็นรถประจำทางขนาดเล็ก และ 4. การบูรณาการทุกมาตรการร่วมกัน การศึกษานี้ได้ประยุกต์ใช้วิธี Bottom-up2 จากโครงข่ายถนนเพื่อคำนวณหาการปล่อยก๊าซ CO2 จากภาคคมนาคมในเมืองขอนแก่น แบบจำลองการวางแผนการขนส่ง 4 ขั้นตอนถูกประยุกต์ใช้คำนวณหาปริมาณจราจรและความเร็วเฉลี่ยในแต่ละช่วงถนน ซึ่งจะถูกนำไปคำนวณร่วมกับอัตราการปล่อยมลพิษ (Emission Factor) เพื่อคำนวณหาการปล่อยก๊าซ CO2 ของยานพาหนะบนแต่ละช่วงถนน ผลการศึกษาพบว่า การบูรณาการทุกมาตรการร่วมกันสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ได้มากกว่ามาตรการอื่นๆ 
ผู้เขียน
555040023-9 นาย เจษฎาภรณ์ ถึงนามลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
545040099-5 ว่าที่ ร.ต. ปิยณัฐ จันโทสุทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0