2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Antibacterial activity of Garcinia mangostana against Methicillin-Sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) and Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
ชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่รับมอบรางวัล 21 พฤศจิกายน 2557
สถานที่จัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
575150046-6 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

แนบไฟล์