2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575150046-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NITIMA TATIYAAPHIRADEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในการต้านการติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟีโลค็อกคัส ออเรียส สายพันธุ์ดื้อยาเมธิซิลิน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Potential of the Garcinia mangostana Linn. Pericarp crude extract against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus induced superficial infection mice 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 พฤษภาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 252/2557 ลว.25 สค.2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Induction of External Infection-models in Experimental Animals: A review 
ชื่อวารสาร Journal of Science and technology mahasarakham university 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 May 2015 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 536-546  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ In v ivo antibacterial activity of Gar cinia mango stana pericarp extract against methicillin-resistant Staphyl ococcus aureus in a mouse superficial skin infection model 
ชื่อวารสาร Pharmaceutical Biology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor & Francis 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 March 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of erythromycin and gentamicin treatment on methicillin-resistant Staphylococcus aureus superficial infection in tape stripping mouse model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume ืnone  Proceeding Paper Issue none 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Graduate School, Khan Kaen University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antibacterial activity of Garcinia mangostana Linn. against methicillin-resistant Staphylococcus aureus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม The 6th international conference on natural products for health and beauty 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มกราคม 2559 ถึง 23 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume ืnone  Proceeding Paper Issue none 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 131  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antibacterial activity of alpha-mangostin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 
ชื่อการประชุม The 8th annual conference of northeast pharmacy research 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume ืnone  Proceeding Paper Issue none 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 34  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล good oral presentation  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antibacterial activity of Garcinia mangostana Linn. pericarp extract against methicillin-resistant Staphylooccus aureus (MRSA) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม The 7th Northeast Pharmacy Research Conference of 015 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 มีนาคม 2558 ถึง 8 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue supplement 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 74  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Assoc. Prof. Dr. Wandee Rungseevijitprapa 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus induced superficial skin infection in the tape stripping mouse model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม The 16th KKu Veterinary International Annual Conference (KVAC 2015) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2558 ถึง 24 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume ืnone  Proceeding Paper Issue none 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 38  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Peerapol Sukon, Bonkot Noppon, Stanley Fenwick, Anton Beynen 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล The best oral presentation   หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antibacterial activity of Garcinia mangostana L. pericarp crude extract against methicillin-resistant Staphylococcus aureus superficial infection in the tape-stripping mouse model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 สิงหาคม 2558 
ชื่อการประชุม The 1st MSU Congress of Health Sciences: From local Wisdom to Global Recognition (MCH2015) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 สิงหาคม 2558 ถึง 18 สิงหาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume ืnone  Proceeding Paper Issue none 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 52  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Impact of Garcinia mangostana pericarp crude extract and alpha-mangostin on methicillin-resistant Staphylococcus aureus superficial skin infection in the tape stripping mouse model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม The 2016 US-Thai Pharmacy Education consortium 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 มิถุนายน 2559 ถึง 3 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University amd Mahasarakham University 
สถานที่จัดประชุม Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Volume 12 April-June 2016   Proceeding Paper Issue supplement 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 59  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 1
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Antibacterial activity of Garcinia mangostana against Methicillin-Sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) and Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
ชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่รับมอบรางวัล 21 พฤศจิกายน 2557 
สถานที่จัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเทศ/รัฐ ไทย 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 2
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Methicillin-resistant Staphylococcus aureus induced superficial skin infection in the tape stripping mouse model 
ชื่อรางวัล The best oral presentation  
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่รับมอบรางวัล 24 กรกฎาคม 2558 
สถานที่จัด Centara Hotel& Convention Centre Khon Kaen  ประเทศ/รัฐ ไทย 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 3
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Antibacterial activity of alpha-mangostin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus  
ชื่อรางวัล Good oral presentation 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่รับมอบรางวัล 14 กุมภาพันธ์ 2559 
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเทศ/รัฐ ไทย