2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antibacterial activity of Garcinia mangostana Linn. against methicillin-resistant Staphylococcus aureus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มกราคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th international conference on natural products for health and beauty 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 มกราคม 2559 
     ถึง 23 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ืnone 
     Issue (เล่มที่) none 
     หน้าที่พิมพ์ 131 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575150046-6 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0