2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Impact of Garcinia mangostana pericarp crude extract and alpha-mangostin on methicillin-resistant Staphylococcus aureus superficial skin infection in the tape stripping mouse model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2016 US-Thai Pharmacy Education consortium 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University amd Mahasarakham University 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 มิถุนายน 2559 
     ถึง 3 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) Volume 12 April-June 2016  
     Issue (เล่มที่) supplement 
     หน้าที่พิมพ์ 59 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575150046-6 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0