2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antibacterial activity of alpha-mangostin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th annual conference of northeast pharmacy research 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กุมภาพันธ์ 2559 
     ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ืnone 
     Issue (เล่มที่) none 
     หน้าที่พิมพ์ 34 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575150046-6 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล good oral presentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 14 กุมภาพันธ์ 2559 
แนบไฟล์
Citation 0