2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus induced superficial skin infection in the tape stripping mouse model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 16th KKu Veterinary International Annual Conference (KVAC 2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 24 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ืnone 
     Issue (เล่มที่) none 
     หน้าที่พิมพ์ 38 
     Editors/edition/publisher Peerapol Sukon, Bonkot Noppon, Stanley Fenwick, Anton Beynen 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575150046-6 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล The best oral presentation  
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 24 กรกฎาคม 2558 
แนบไฟล์
Citation 0