2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antibacterial activity of Garcinia mangostana Linn. pericarp extract against methicillin-resistant Staphylooccus aureus (MRSA) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th Northeast Pharmacy Research Conference of 015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 มีนาคม 2558 
     ถึง 8 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่) supplement 
     หน้าที่พิมพ์ 74 
     Editors/edition/publisher Assoc. Prof. Dr. Wandee Rungseevijitprapa 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575150046-6 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0