2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antibacterial activity of Garcinia mangostana L. pericarp crude extract against methicillin-resistant Staphylococcus aureus superficial infection in the tape-stripping mouse model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 สิงหาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 1st MSU Congress of Health Sciences: From local Wisdom to Global Recognition (MCH2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 สิงหาคม 2558 
     ถึง 18 สิงหาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ืnone 
     Issue (เล่มที่) none 
     หน้าที่พิมพ์ 52 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575150046-6 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0