2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Induction of External Infection-models in Experimental Animals: A review 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 พฤษภาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Science and technology mahasarakham university 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 536-546 
     บทคัดย่อ Infection remains a leading cause of mortality and economic loss. Development of a new effective antimicrobial agent to combat infection is necessary. In vitro testing is investigated for basic potential, but it is insuffi cient to assure effi ciency and effi cacy of an antimicrobial agent. Hence, in vivo testing has been recognized as the essential study to provide reliable information and to support the in vitro data. This review aims to summarize models for the induction of external infections in experimental animals and categorize by the principles and equipment of the wound inductions, appearance of the wounds, and strains and species of animals, and microorganisms employed. The induction of external infection models in animals is divided into 5 categories including skin abrasion infection model, burn wound infection model, foreign body infection model, lacerated wound infection model and excisional wound infection model. Thus, the optimal wound induction model depends on the aim(s) of a study and consideration criteria of a researcher to gain the informative and applicable data 
     คำสำคัญ external infection, animal model, in vivo, wound 
ผู้เขียน
575150046-6 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0