2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Spatial variability of Sodium Adsorption Ratio and Sodicity in salt-affected soils of Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มีนาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Advance Materials Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Ltd 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 709-715 
     บทคัดย่อ Information on spatial variability of Sodium Adsorption Ratio (SAR) is useful for implementation of appropriate control measures for the salt-affected soils. The major objective of this study was to use geostatistics to describe the spatial variability of (i) the SAR and consequently (ii) the soil sodicity, in areas of different classes of salt-affected soils. Attention was on areas of very severely salt-affected soils (class 1), severely salt-affected soils (class 2), and moderately salt-affected soils (class 3). For each class, 2 study sites were chosen, totally 6 sites were taken into consideration. In each site, 100 soil samples were collected at 0-30 cm depth according to the stratified systematic unaligned sampling method in the dry season of 2012, and analyzed for the SAR in the laboratory. Descriptive statistics and Geostatistics were applied to describe the variability and spatial variability of SAR and soil sodicity, respectively. The result revealed very high variability of SAR. Descriptive statistics showed the CV values of ≥ 35% for every site of every class. When using semivariogram to describe the spatial correlation of SAR, it was found that in 3 study sites, the semivariogram models fitted well with the corresponding semivariogram samples indicating spatial correlation of SAR in the areas. In these cases, the Ordinary Kriging was applied to generate soil sodicity map. The relatively short range values especially for class 1 indicated very high variation of SAR. However, for the other 3 study sites, the linear models were fitted indicating no spatial correlation. Consequently, Trend Surface Analysis was applied instead. According to the soil sodicity maps generated in this study, the areas of class 1 were entirely occupied by strongly sodic soils. For classes 2 and 3, the soils in all study sites belonging to these classes included normal and slightly sodic soils of different proportions. Furthermore, inconsistency of the spatial variability patterns of SAR was found even in areas within the same class of salt-affected soils. As a result, prior to the intensive management of this problem soil in a particular area, investigation on the spatial variability pattern should be performed. 
     คำสำคัญ Spatial variability, Sodium Adsorption Ratio, Geostatistics, Salt-affected soils, Northeast Thailand 
ผู้เขียน
537030026-1 น.ส. พรทิพย์ โพนตุแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0