2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 537030026-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรทิพย์ โพนตุแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNTIP PHONTUSANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 103/54 ลงวันที่ 16 ธ.ค.54) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงการทำแผนที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) IMPROVING SALT-AFFECTED SOILS MAPPING IN NOTHEAST THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กุมภาพันธ์ 2555
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 กุมภาพันธ์ 2555 สอบผ่าน S
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 กุมภาพันธ์ 2559 คำสั่งที่ 090/2559 ลว 10/02/59
F แจ้งผลสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2559
F รับรองการแก้ไข 31 มีนาคม 2559
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 เมษายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 พฤษภาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เริงศักดิ์ กตเวทิน คำสั่งที่ 692/2553 ลว 29/10/2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร คำสั่งที่ 593/2554 ลว 10/10/2554
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Spatial variability of Sodium Adsorption Ratio and Sodicity in salt-affected soils of Northeast Thailand 
ชื่อวารสาร Journal of Advance Materials Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Ltd 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 March 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 709-715  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของค่าการนำไฟฟ้าในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างจุดเก็บตัวอย่างดิน 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตรฉบับพิเศษ ปีที่ 41 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 เมษายน 2556 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 129-136  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของค่าการนำไฟฟ้าในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างจุดเก็บตัวอย่างดิน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที 3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 เมษายน 2556 ถึง 27 เมษายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 339-347  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of Sodium Adsorption Ratio and Sodicity in salt-affected soils of Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 5th KKU-IENC2014  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2557 ถึง 29 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 232-232  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of Electrical Conductivity of salt-affected soils in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2557 
ชื่อการประชุม The 20th World Congress of Soil Science 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 มิถุนายน 2557 ถึง 13 มิถุนายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Korean Society of Soil Science and Fertilizer, Rural Development Administration(RDA), International Union of Soil Sciences (IUSS) 
สถานที่จัดประชุม international convention center jeju   จังหวัด/รัฐ South Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ O57-5  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of some important chemical properties of salt-affected soils in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม the 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012) “Driving together towards ASEAN Economic Community” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2555 ถึง 12 พฤษภาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Khon kaen university  จังหวัด/รัฐ khon kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 600-605  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of Electrical Conductivity and Sodium Adsorption Ratio in different classes of salt-affected soils in Northeast Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มกราคม 2556 
ชื่อการประชุม The 4th International Conference on Environmental and Rural Development. 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มกราคม 2556 ถึง 20 มกราคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Environment Rehabilitation and Conservation (ERECON) 
สถานที่จัดประชุม Siem Reap, Cambodia  จังหวัด/รัฐ Siem Reap, Cambodia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 155  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of some important chemical properties of salt-affected soils in Northeast Thailand as estimated from geostatistics: An overview of a research project funded by National Research University 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม The Third Thailand National Research Universities Summit (ThaiNRU III) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 กรกฎาคม 2557 ถึง 1 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 307-308  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล ผู้นำเสนองานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การใช้ธรณีสถิติอธิบายความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของการนำไฟฟ้าและสัดส่วนการดูดยึดโซเดียมในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือ: กรณีศึกษาที่ตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2557 ถึง 9 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กรมพัฒนาที่ดิน 
สถานที่จัดประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 15-16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract