2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของค่าการนำไฟฟ้าในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างจุดเก็บตัวอย่างดิน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที 3 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 เมษายน 2556 
     ถึง 27 เมษายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 339-347 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537030026-1 น.ส. พรทิพย์ โพนตุแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0