2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of some important chemical properties of salt-affected soils in Northeast Thailand as estimated from geostatistics: An overview of a research project funded by National Research University 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Third Thailand National Research Universities Summit (ThaiNRU III) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 31 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 1 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 307-308 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537030026-1 น.ส. พรทิพย์ โพนตุแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล ผู้นำเสนองานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 1 สิงหาคม 2547 
แนบไฟล์
Citation 0