2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การใช้ธรณีสถิติอธิบายความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของการนำไฟฟ้าและสัดส่วนการดูดยึดโซเดียมในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือ: กรณีศึกษาที่ตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กรมพัฒนาที่ดิน 
     สถานที่จัดประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2557 
     ถึง 9 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 15-16 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดินภายใต้อิทธิพลของเกลือเป็นปัญหาที่ท้าทายของนักวิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการพื้นที่ดินนี้ให้มีประสิทธิภาพต้องการข้อมูลที่สำคัญ คือแผนที่แสดงความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของผลกระทบจากอิทธิพลของเกลือ แผนที่ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งจัดทำขึ้นโดยการจำแนกระดับความรุนแรงของผลกระทบตามปริมาณคราบเกลือที่ปรากฏในฤดูแล้ง ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity, EC) และสัดส่วนการดูดยึดโซเดียม (Sodium Adsorption Ratio, SAR) ในพื้นที่ที่มีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน งานวิจัยนี้ประกอบด้วยการศึกษาหลายส่วน ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของคุณสมบัติดินข้างต้นโดยใช้แนวทางของธรณีสถิติ ซึ่งประกอบด้วย (1) การสร้างกราฟเซมิแวริโอแกรม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน (ของค่า EC หรือ SAR) กับระยะทาง (ที่จุดเก็บตัวอย่างทั้งหลายอยู่ห่างจากกันและกัน) และ (2) การประมาณค่าในช่วง (interpolation) ของค่า EC หรือ SAR ด้วยวิธีคริกิ้ง ทั้งนี้โดยเน้นศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือระดับรุนแรงมาก (class 1) ระดับรุนแรง (class 2) และระดับปานกลาง (class 3) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปแล้ว ค่า EC และ SAR มีความแปรปรวนสูงในพื้นที่ทุกระดับความรุนแรง ดังนั้นระยะห่างในการเก็บตัวอย่างดินสำหรับพื้นที่เหล่านี้จึงค่อนข้างแคบ วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างคือวิธีสุ่มตัวอย่างในตารางกริดขนาด 5 × 5 ม2 ในพื้นที่ 50 × 50 ม2 (stratified systematic unaligned sampling) นอกจากนี้ยังพบว่าความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของค่า EC และ SAR มีค่าสูงและมีรูปแบบการกระจายตัวที่แตกต่างกันแม้ในพื้นที่ซึ่งจัดอยู่ใน class เดียวกันด้วยสาเหตุที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจน ซึ่งต้องการรายละเอียดและความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเกิดรูปแบบความแปรปรวนนี้ เพื่อการวางแผนการจัดการและการทำการเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ดินชนิดนี้ได้ดียิ่งขึ้น 
ผู้เขียน
537030026-1 น.ส. พรทิพย์ โพนตุแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0