2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of Electrical Conductivity and Sodium Adsorption Ratio in different classes of salt-affected soils in Northeast Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มกราคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International Conference on Environmental and Rural Development. 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Environment Rehabilitation and Conservation (ERECON) 
     สถานที่จัดประชุม Siem Reap, Cambodia 
     จังหวัด/รัฐ Siem Reap, Cambodia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 มกราคม 2556 
     ถึง 20 มกราคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 155 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537030026-1 น.ส. พรทิพย์ โพนตุแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0