2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2866   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. เริงศักดิ์ กตเวทิน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Roengsak Katawatin 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Remote Sensing and Land Use     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Spatial variability of Sodium Adsorption Ratio and Sodicity in salt-affected soils of Northeast Thailand 
ชื่อวารสาร Journal of Advance Materials Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Ltd 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 March 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 709-715  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของค่าการนำไฟฟ้าในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างจุดเก็บตัวอย่างดิน 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตรฉบับพิเศษ ปีที่ 41 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 เมษายน 2556 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 129-136  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญบางประการของดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ประจำปี 40 (2555) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มกราคม 2555 
ปีที่ 40  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน มกราคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
หน้า 259-263  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Variability of Electrical Conductivity, Sodium Adsorption Ratio, and Soil Reaction in Salt-Affected Areas in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มีนาคม 2555 
ชื่อการประชุม The First Asean Plus Three Graduate Research Congress The First Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 มีนาคม 2555 ถึง 2 มีนาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Graduate School, Chiang Mai University 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ ST-317-ST-322  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The Graduate School, Chiang Mai University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญบางประการของดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 มกราคม 2555 ถึง 24 มกราคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 40  Proceeding Paper Issue 0125-0485 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 259-263  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของค่าการนำไฟฟ้าในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างจุดเก็บตัวอย่างดิน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที 3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 เมษายน 2556 ถึง 27 เมษายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 339-347  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of Sodium Adsorption Ratio and Sodicity in salt-affected soils of Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 5th KKU-IENC2014  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2557 ถึง 29 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 232-232  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of Electrical Conductivity of salt-affected soils in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2557 
ชื่อการประชุม The 20th World Congress of Soil Science 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 มิถุนายน 2557 ถึง 13 มิถุนายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Korean Society of Soil Science and Fertilizer, Rural Development Administration(RDA), International Union of Soil Sciences (IUSS) 
สถานที่จัดประชุม international convention center jeju   จังหวัด/รัฐ South Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ O57-5  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of some important chemical properties of salt-affected soils in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม the 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012) “Driving together towards ASEAN Economic Community” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2555 ถึง 12 พฤษภาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Khon kaen university  จังหวัด/รัฐ khon kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 600-605  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of Electrical Conductivity and Sodium Adsorption Ratio in different classes of salt-affected soils in Northeast Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มกราคม 2556 
ชื่อการประชุม The 4th International Conference on Environmental and Rural Development. 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มกราคม 2556 ถึง 20 มกราคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Environment Rehabilitation and Conservation (ERECON) 
สถานที่จัดประชุม Siem Reap, Cambodia  จังหวัด/รัฐ Siem Reap, Cambodia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 155  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of some important chemical properties of salt-affected soils in Northeast Thailand as estimated from geostatistics: An overview of a research project funded by National Research University 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม The Third Thailand National Research Universities Summit (ThaiNRU III) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 กรกฎาคม 2557 ถึง 1 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 307-308  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล ผู้นำเสนองานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การใช้ธรณีสถิติอธิบายความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของการนำไฟฟ้าและสัดส่วนการดูดยึดโซเดียมในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือ: กรณีศึกษาที่ตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2557 ถึง 9 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กรมพัฒนาที่ดิน 
สถานที่จัดประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 15-16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract