2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Factors Influencing Consumer’s Learning about Indication of Anti-inflammation Drugs in Khon Kaen Province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the Business and Social Science Research Conference: Paris 2014 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Macrotheme Review 
     สถานที่จัดประชุม ESPACE VOCATION PARIS HAUSSMAN SAINT-LAZARE 92, rue Saint-Lazare 75009 Paris 
     จังหวัด/รัฐ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2557 
     ถึง 20 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 4(4) 
     Issue (เล่มที่) Special Issue III 2015 
     หน้าที่พิมพ์ 77-87 
     Editors/edition/publisher The Macrotheme Review 
     บทคัดย่อ This study aims to examine type of media, information searching and perception of consumer influencing with consumer’s learning about indication of anti-inflammation drugs in Thailand. The field survey was conducted by using a self-administered questionnaire. Data were collected from 400 samples aged between 15-65 years old who live in Khon Kaen province, the central city in the lower part of the northeastern region of Thailand and have experience on purchasing and/or using anti-inflammatory drugs by themselves in the past 3 months. The statistics used in the study consist of descriptive statistic (percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics by using multiple linear regressions analysis. The results of this study show that three factors including type of media, information searching and consumer’s perception about anti-inflammatory drugs have an influence on consumer’s learning. The implications of this study are valuable for creating a new consumer’s learning in offensive marketing strategies to achieve a correct understanding of using anti-inflammatory drugs in Thailand. 
ผู้เขียน
555210120-5 นาย ธนัฐกรณ์ บุณยะธนัฑฒ์กิจ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0