2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title แซนโฏนตา: ความเชื่อ พิธีกรรม และการธำรงชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร  
Date of Distribution 7 December 2014 
Conference
     Title of the Conference 10th International Conference on Humanities & Social Sciences (IC-HUSO 2014) 
     Organiser Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
     Conference Place Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University  
     Province/State  
     Conference Date 20 December 2014 
     To 21 December 2014 
Proceeding Paper
     Volume 10TH 
     Issue 315-331 
     Page 1005-1021 
     Editors/edition/publisher  
     Abstract การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการธำรงชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมรในบริบทของหมู่บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวลาวและชาวส่วย เป็นชนกลุ่มหลัก การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรที่แบ่งออกเป็นรุ่นเก่า รุ่นใหม่ และสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ลาวและส่วย ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมรถูกประกอบสร้างขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ผ่านความเชื่อ และพิธีกรรมแซนโฏนตา วิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยเชื้อสายเขมรผูกโยงกับความเชื่อเรื่องผี ธรรมชาติ ศาสนา ที่ให้ความสำคัญกับความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ทำให้พิธีกรรมแซนโฏนตาถูกหยิบยกขึ้นมาใช้สร้างจิตสำนึกร่วมของกลุ่มในการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อธำรงชาติพันธุ์ของกลุ่มไว้โดยมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ด้วยการเชื่อมโยงกับสารทลาว สารทส่วย แซนโฏนตาไม่เพียงเป็นการตอกย้ำจิตสำนึกร่วมของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเท่านั้น หากยังเป็นช่องทางในการสร้างการยอมรับจากกลุ่มอื่นและเชื่อมสายใยความสัมพันธ์กับเครือญาติในพื้นที่บ้านเก่ากับเครือญาติในชุมชนได้อย่างแนบแน่น  
Author
535080013-6 Miss SIRIPORN CHERDDORK [Main Author]
Humanities and Social Sciences Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference นานาชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 1