2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Pig procurement plan considering pig growth and size distribution 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ธันวาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Computers & Industrial Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
     ISBN/ISSN 0360-8352 
     ปีที่ 64 
     ฉบับที่
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 886-894 
     บทคัดย่อ Different pig size distributions in fattening units can prevent a pig procurement plan from achieving optimal results. Plans that fail to consider the pig size distribution and pig growth are not likely to be able to cost-effectively satisfy demand for each pig size. This paper demonstrates the use of a heuristic algorithm, pig size distribution, and pig growth to create a procurement plan. The performance of the developed procurement method is compared to the traditional practices of a company studied here. The results indicate that the company is likely to save approximately 9.52% of procurement costs by adopting the proposed method. The same problems were also investigated at an industrially relevant scale, and the computational time of the proposed heuristic was found to be reasonable. Thus, the pig industry is likely to benefit from the method developed here. 
     คำสำคัญ Pig procurement plan; Mathematical programming; Heuristic algorithm; Pig supply chain 
ผู้เขียน
527040015-9 นาย ศักดิ์ดา คำจันทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0