2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Data mining framework for HDD yield improvement: the neural networks and association analysis approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 มีนาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd Technology and innovation for sustainable development international conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Nong Khai, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 มีนาคม 2553 
     ถึง 6 มีนาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2010 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1237-1241 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ A data mining framework for controlling hard disk drive products’ quality and improving yield of the manufacturing processes is proposed. The framework focuses on finding influencing factors on hard disk drives’ yield and their quality using the Contingency Tables and Apriori algorithm. Moreover the framework also includes a quality monitoring and prescreening model for detection of defective products using neural networks. Our preliminary results reveal that using the Contingency Tables in conjunction with Apriori algorithm is quite effective in identifying the influencing process variables. Furthermore, the constructed neural network is very successful in modeling a pre-screening and quality monitoring model. These results give us a premising outcome for future implementation. 
ผู้เขียน
517040020-5 น.ส. ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0