2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การคัดเลือกไอโซเลต Streptomyces ที่มีศักยภาพสูงในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 12 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 มกราคม 2554 
     ถึง 24 มกราคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 39 
     Issue (เล่มที่) ฉบับพิเศษ 2554 
     หน้าที่พิมพ์ 219-224 
     Editors/edition/publisher รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร, ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี, ผศ.ดร. ดรุณี โชติยฐยางกูร 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527030032-5 นาง รัติกาล ยุทธศิลป์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับดีเด่น 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 24 มกราคม 2554 
แนบไฟล์
Citation 0