2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 527030032-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง รัติกาล ยุทธศิลป์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. RATTIKAN YUTTHASIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาโรคพืช  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา โรคพืชวิทยา แบบ 1(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 63/2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การควบคุมโรคแอนแทรกโนสและรากปมของพริกโดย Streptomyces sp. ปฏิปักษ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CONTROL OF ANTHRACNOSE AND ROOT KNOT DISEASES OF CHILLI BY ANTAGONISTIC STREPTOMYCES SP. 
รายละเอียด อนันต์ หิรัญสาลี คำสั่งที่ปรึกษาที่ 641/2552 ลว 29 ต.ค. 2552 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 ตุลาคม 2553
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 พฤศจิกายน 2553 สอบผ่าน S
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 กุมภาพันธ์ 2558
F แจ้งผลสอบ 9 กุมภาพันธ์ 2558
F รับรองการแก้ไข 23 มีนาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 พฤษภาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D ปรับ100บาท
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล คำสั่ง กษ. ที่ 420/2553 ลว 5/7/2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อนันต์ หิรัญสาลี คำสั่ง เพิ่มเติม ที่ 490/2554 ลว 23/8/2554
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Antagonistic Streptomyces selection to broad spectrum for biological control of Colletotrichum spp., causal agent of anthracnose in chilli 
ชื่อวารสาร Journal of Pure and Applied Microbiology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร JPAM 
ISBN/ISSN ISSN 0973-7510  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 September 2015 
ปีที่ ฉบับที่ NSE 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Seed treatment of chilli seeds infected with Colletotrichum capsici causing anthracnose disease by antagonistic Streptomyces-PR22 
ชื่อวารสาร Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร EM INTERNATIONAL 
ISBN/ISSN ISSN: 0972-3005  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 October 2015 
ปีที่ 2016  ฉบับที่
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การคัดเลือกไอโซเลต Streptomyces ที่มีศักยภาพสูงในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2554 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 12 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 มกราคม 2554 ถึง 24 มกราคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 39  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ 2554 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219-224  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร, ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี, ผศ.ดร. ดรุณี โชติยฐยางกูร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับดีเด่น  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อStreptomyces spp. ปฏิปกษ ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของพริก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2555 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 มกราคม 2555 ถึง 24 มกราคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 40  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ 2555 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 224-232  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร, ผศ.ดร. ดรุณี โชติยฐยางกูร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับดีเยี่ยม  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น