2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Seed treatment of chilli seeds infected with Colletotrichum capsici causing anthracnose disease by antagonistic Streptomyces-PR22 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ตุลาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร EM INTERNATIONAL 
     ISBN/ISSN ISSN: 0972-3005 
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Colletotrichum capsici is both internally and externally seed-borne can serve as a primary inoculums source of anthracnose disease of chilli. In laboratory test, Streptomyces-PR22 had a strong antifungal activity to control C. capsici. The result showed that Streptomyces-PR22 inhibited mycelium growth of any isolates fungi tested by dual culture. The culture filtrate produce of Streptomyces-PR22 had effected to hyphal morphology as swelling and distortion, also completely inhibited spore germination of C. capsici. Cell suspension of Streptomyces-PR22 treated chilli seeds infected with C. capsici had the percent of germination no differ the uninoculated control, also reduced number of seed infection and development of spore mass as well as seed treatment benomyl fungicide. Therefore, seedling growth no differ the uninoculated control. The first report, application of Stretomyces treated seed to control anthracnose disease of chilli. 
     คำสำคัญ Biological control, Actinomyces, seed-borne disease, pepper 
ผู้เขียน
527030032-5 นาง รัติกาล ยุทธศิลป์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0