2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Wheat Naturally Contaminated with Fusarium Mycotoxins on Growth Performance and Selected Health Indices of Red Tilapia (Oreochromis niloticus × O. mossambicus) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 พฤษภาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Toxins 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG  
     ISBN/ISSN 2072-6651 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน ๋ีืJune
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 1929-1944 
     บทคัดย่อ An 8-week feeding trial was conducted to examine effects of wheat naturally contaminated with Fusarium mycotoxins (deoxynivalenol, DON 41 mg·kg−1) on growth performance and selected health indices of red tilapia (Oreochromis niloticus × O. mossambicus; initial weight = 4.3 g/fish). Five experimental diets were formulated by replacement of clean wheat with naturally contaminated wheat resulting in graded levels of DON and zearalenone (ZEN) (Diet 1 0.07/0.01, Diet 2 0.31/0.09, Diet 3 0.50/0.21, Diet 4 0.92/0.37 and Diet 5 1.15/0.98 mg·kg−1). Groups of 50 fish were randomly allocated into each of 20 aquaria and fed to near-satiety for eight weeks. Growth rate, feed intake and feed efficiency of fish fed the experimental diets decreased linearly with increasing levels of Fusarium mycotoxins (p < 0.05). Although growth depression was associated with feeding diets naturally contaminated with Fusarium mycotoxins, especially DON, no biochemical and histopathological parameters measured in blood and liver appeared affected by Fusarium mycotoxin concentrations of diets (p > 0.05). Though there was no clear evidence of overt DON toxicity to red tilapia, it is recommended that feed ingredients should be screened for Fusarium mycotoxin contamination to ensure optimal growth performance. 
     คำสำคัญ mycotoxins; deoxynivalenol; Fusarium mycotoxins; red tilapia; growth performance 
ผู้เขียน
535030035-6 น.ส. ศิริพร โทลา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0