2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535030035-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริพร โทลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIPORN TOLA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การประมง แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของอาหารปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา Deoxynivalenol (DON) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต เอมไซม์ตับบางชนิด และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของปลานิลแดง (Orechromis niloticus x O. mossambicus) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF DIETS NATURALLY CONTANINATED WITH DEOXYNIVALENOL (DON) ON GROWTH PERFORMANCE, SELECTED HEPATIC ENZYMES AND HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS OF RED TILOPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS, X O. MOSSAMBICUS) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 25 สิงหาคม 2554
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 กันยายน 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 กันยายน 2556 สอบผ่าน s
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 พฤศจิกายน 2557
F แจ้งผลสอบ 27 พฤศจิกายน 2557
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 18 มิถุนายน 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 มกราคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ คำสั่ง กษ.ที่ 032/2554 ลว 31/1/2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2554 ภาคปลาย             รหัสทุน 54231101
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Wheat Naturally Contaminated with Fusarium Mycotoxins on Growth Performance and Selected Health Indices of Red Tilapia (Oreochromis niloticus × O. mossambicus) 
ชื่อวารสาร Toxins 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG  
ISBN/ISSN 2072-6651  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 May 2015 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ๋ีืJune  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 1929-1944  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเบื้องต้นลักษณะการเติบโตและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและเพศของปลาไหลนา (Monopterus albus) (Zuiew, 1793) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 20-21  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากทางเดินอาหารในปลานิล (Oreochromis niloticus)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 2558  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 88  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract