2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากทางเดินอาหารในปลานิล (Oreochromis niloticus)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2558 
     ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2558 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 88 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม (ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และอุณหภูมิ) ต่อการเกิดกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเนสจากการสกัดเอนไซม์จากอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการย่อยโปรตีนในอาหาร ได้แก่ ตับ, กระเพาะอาหาร, ลำไส้ส่วนต้น และลำไส้ส่วนปลายของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่มีขนาดแตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ ปลานิลขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1) และขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 2) น้ำหนักตัวเท่ากับ 8.34 และ 54.12 กรัมต่อตัว ตามลำดับ ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม พบว่า กิจกรรมเอนไซม์โปรติเนสในอวัยวะต่าง ๆ ของปลาทั้ง 2 กลุ่ม มีกิจกรรมเอนไซม์เพิ่มขึ้นที่สภาวะเป็นด่างในช่วง 9-12 และอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ 45 ซ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของเอนไซม์ในกระเพาะอาหารของปลาขนาดเล็กมีมากเมื่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 2-3 ผลการศึกษาอวัยวะที่มีการสร้างเอนไซม์โปรติเนส พบว่า ลำไส้มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเนสสูงที่สุด ในขณะที่ตับมีค่ากิจกรรมของเอนไซม์ต่ำ ข้อมูลที่ได้จะเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในหลอดทดลองของเอนไซม์จากปลานิลต่อไป  
ผู้เขียน
547030023-8 น.ส. ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557030013-2 นาย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
535030035-6 น.ส. ศิริพร โทลา
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0