2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 547030023-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THATSANEE ANUKOOLPRASERT
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การประมง แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ฉบับที่ 65/2555 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยอาหาร (in vitro และ in vivo) ร่วมกับกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเนสในระบบย่อยอาหาร และการใช้ประโยชน์จากขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์ต่อการเจริญเติบโตของปลานิล(Oreochromis niloticus L.) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY ON DIGESTIVE PERFORMANCE, (IN VITRO AND IN VIVO), IN CONJUNCTION WITH PROTEINASE ACTIVITIES IN DIGESTIVE ORGANS AND UTILIZATION OF HYDROLYZED FERTHER MEAL ON GROWTH PERFORMANCE IN NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS L.) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 กรกฎาคม 2557
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 กรกฎาคม 2557 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 สิงหาคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 กันยายน 2560 คำสั่งที่ 430/2560 ลว 11/9/2560
F แจ้งผลสอบ 14 กันยายน 2560
F รับรองการแก้ไข 22 กันยายน 2560
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 17 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 ตุลาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ คำสั่ง กษ. ที่ 645/2554 ลว 31/10/2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย             รหัสทุน 58232101
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Postprandial in vitro Protease-Specific Activity of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, L.) Digestive Organs 
ชื่อวารสาร Pakistan Journal of Nutrition 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Science Alert 
ISBN/ISSN 1680-5194  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 October 2018 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 18 
เดือน ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 125-133  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ชีววิทยาการสืบพันธุ์และระดับฮอร์โมนเพศของแม่พันธุ์ปลาไหลนาที่พร้อมและไม่พร้อมผสมพันธุ์ในช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิฃาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ISBN/ISSN ISBN 0125-8850  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2560 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Sex Maturation Induction for Snakeskin Gourami(Trichopodus pectoralis) during Off-Season Spawning by a Long-Photoperiod and a High Water Temperature Manipulation 
ชื่อวารสาร Bioscience Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Innovative Scientific Information and Services network 
ISBN/ISSN 2218-3973  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 October 2020 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน Oct.-Dec.  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 4061-4070  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของความเค็มจากเกลือสินเธาว์ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มิถุนายน 2562 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากทางเดินอาหารในปลานิล (Oreochromis niloticus)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 2558  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 88  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Characterization and Classification of Proteases from the Digestive Organs in Different Sizes of Nile tilapia (Oreochromis niloticus, L)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม the 5th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 สิงหาคม 2561 ถึง 24 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia and Uva Wellassa University Sri Lanka 
สถานที่จัดประชุม Taj Samudra Colombo   จังหวัด/รัฐ Colombo, Sri Lanka 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 40  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Prof. S.C. Jayamanne 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การกระตุ้นความสมบูรณ์เพศของปลาสลิด (Trichopodus pectoralis) ด้วยวิธีการเพิ่มช่วงเวลาที่ปลาได้รับแสงในรอบวันและอุณหภูมิน้ำเพื่อทำการเพาะพันธุ์นอกฤดู 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2561 ถึง 13 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 25-26  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาเบื้องต้นลักษณะการเติบโตและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและเพศของปลาไหลนา (Monopterus albus) (Zuiew, 1793) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 20-21  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะพันธุ์ปลาสลิด (Trichopodus pectoralis) ด้วยวิธีการเพิ่มช่วงเวลาที่ปลาได้รับแสงในรอบวัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด/รัฐ จังหวัดพิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 54-64  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Oral Presentation  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยนเรศวร