2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ชีววิทยาการสืบพันธุ์และระดับฮอร์โมนเพศของแม่พันธุ์ปลาไหลนาที่พร้อมและไม่พร้อมผสมพันธุ์ในช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิฃาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     ISBN/ISSN ISBN 0125-8850 
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบชีววิทยาการสืบพันธุ์และระดับฮอร์โมนเพศของแม่พันธุ์ปลาไหลนา (Monopterus albus) ที่พร้อมและไม่พร้อมผสมพันธุ์ในช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ ที่สุ่มรวบรวมจากตลาดบางลำภู จังหวัดขอนแก่น จำนวนกลุ่มละ 10 ตัวอย่าง ในเดือนกรกฎาคม 2559 มาชั่งน้ำหนักตัวและวัดขนาดความยาวลำตัว ศึกษาดัชนีความสมบูรณ์เพศ ความดกไข่ ขนาดเม็ดไข่ ระยะพัฒนาของไข่ (oocyte) และปริมาณฮอร์โมนเพศ (testosterone และ 17β-estradiol) ผลการศึกษาพบแม่พันธุ์ปลาไหลนาที่พร้อมผสมพันธุ์มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ และขนาดเม็ดไข่มากกว่าแม่พันธุ์ปลาไหลนาที่ไม่พร้อมผสมพันธุ์อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) นอกจากนี้พบแม่พันธุ์ปลาไหลนาที่พร้อมผสมพันธุ์ มีระยะพัฒนาของ oocyte ส่วนใหญ่เจริญอยู่ในระยะ late vitellogenic stage และบางส่วนอยู่ในระยะ maturation stage ขณะที่แม่พันธุ์ปลาไหลนาที่ไม่พร้อมผสมพันธุ์ มีระยะพัฒนาของ oocyte เจริญอยู่ในระยะ cortical alveoli, early และ mid vitellogenic stage  
     คำสำคัญ ชีววิทยาการสืบพันธุ์ แม่พันธุ์ปลาไหลนา ฤดูกาลผสมพันธุ์ 
ผู้เขียน
557030013-2 นาย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547030023-8 น.ส. ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
595030061-1 นาย ศตพร โนนคู่เขตโขง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
577030022-3 นาย ธนสรณ์ รักดนตรี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0