2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Sex Maturation Induction for Snakeskin Gourami(Trichopodus pectoralis) during Off-Season Spawning by a Long-Photoperiod and a High Water Temperature Manipulation 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 ตุลาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Bioscience Research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Innovative Scientific Information and Services network 
     ISBN/ISSN 2218-3973 
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่
     เดือน Oct.-Dec.
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 4061-4070 
     บทคัดย่อ The present study was carried out to induce a gonadal maturation of snakeskin gourami (Trichopodus pectoralis) by a long-photoperiod and a high water temperature manipulation during an off-season spawning. A natural photoperiod and ambient water temperature conditions (NC; 11.5L:12.5D, 24.8±0.3oC) was compared with an artificial long-photoperiod and a high water temperature (ALP+AT; 18L:6D, 28.4±0.1oC) in a 60 days experimental period (5 January to 20 March 2017). Plasma 17βestradiol (E2), gonado-somatic index (GSI), and percentage of the final oocyte maturation (FOM) from the ALP+AT were significantly higher than that of the NC on day 30th and day 60th after exposure. GSI (10.26±0.36%) obtained from this study is almost the same value with a reported GSI of snakeskin gourami females in the spawning season (June to October). A full oocyte maturation (FOM) was observed at 34.7±5.3% from fish exposed to ALP+AT, but it was not detected in the NC group. After the 60 days exposure, only fishes exposed to ALP+AT were successfully induced by Buserelin acetate (30 µg•kg-1) combined with Domperidone (10 mg•kg-1) to spawn and they were consequently fertilized rendering 1,442±338 hatched embryos•spawner-1. 
     คำสำคัญ Ovary, Photoperiod, Reproduction, Snakeskin gourami, Temperature 
ผู้เขียน
577030022-3 นาย ธนสรณ์ รักดนตรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547030023-8 น.ส. ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
595030061-1 นาย ศตพร โนนคู่เขตโขง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
557030013-2 นาย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0