2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกระตุ้นความสมบูรณ์เพศของปลาสลิด (Trichopodus pectoralis) ด้วยวิธีการเพิ่มช่วงเวลาที่ปลาได้รับแสงในรอบวันและอุณหภูมิน้ำเพื่อทำการเพาะพันธุ์นอกฤดู 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2561 
     ถึง 13 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 25-26 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ ศึกษาการกระตุ้นความสมบูรณ์เพศของปลาสลิด (Trichopodus pectoralis) เพศเมีย เพื่อทำการเพาะพันธุ์นอกฤดูสืบพันธุ์ด้วยวิธีการเพิ่มช่วงเวลาที่ปลาได้รับแสงในรอบวัน (photoperiod) ให้ยาวนานขึ้นร่วมกับการเพิ่มอุณหภูมิน้ำให้สูงขึ้นจาก 12L:12D (light:dark) และ 24.75±0.30oC ที่ปลาได้รับจากแสงและอุณหภูมิน้ำตามธรรมชาติ (natural photoperiod: NP) เป็น 18L:6D และ 28.43±0.09oC โดยใช้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (daylight: 6500k) ที่ระดับความสว่างที่ผิวน้ำ 1,000 lux (artificial long-photoperiod: ALP) เป็นเวลา 60 วัน (20 ม.ค.–20 มี.ค. 2560) พบว่า ชุดการทดลอง ALP สามารถกระตุ้นให้ปลามีระดับฮอร์โมน 17β-estradiol (E2) ในเลือดเพิ่มขึ้นสูงกว่า NP อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) โดยปลาในชุดการทดลอง ALP มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (GSI) เพิ่มขึ้นเป็น 10.26±0.36 ซึ่งมีความสมบูรณ์เพศพร้อมที่จะทำการเพาะพันธุ์ได้ แต่ปลาในชุดการทดลอง NP ยังมีค่า GSI เพียง 2.63±0.19 โดยปลาในชุดการทดลอง ALP สามารถทำการเพาะพันธุ์ด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นการตกไข่ได้สำเร็จตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งเร็วกว่าฤดูสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของปลาสลิด (มิ.ย.–ก.ย.) 3 เดือน 
ผู้เขียน
577030022-3 นาย ธนสรณ์ รักดนตรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547030023-8 น.ส. ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
595030061-1 นาย ศตพร โนนคู่เขตโขง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
557030013-2 นาย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0