2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเบื้องต้นลักษณะการเติบโตและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและเพศของปลาไหลนา (Monopterus albus) (Zuiew, 1793) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2558 
     ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 20-21 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเบื้องต้นความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและเพศของปลาไหลนา (Monopterus albus) ที่รวบรวมจากตลาดบางลำภู จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 ตัว ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงกรกฎาคม 2557 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับความยาวลำตัว (length – weight relationship) และศึกษาจุลกายวิภาคของอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อจัดจำแนกเพศปลาไหลนา ผลการศึกษาพบปลาไหลนาที่รวบรวมมีน้ำหนักตัวและความยาวลำตัวอยู่ในช่วง 12.0 – 802.5 กรัม และ 25.0 – 91.2 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยมีสมการความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับความยาวลำตัว คือ BWt = (6.40 x 10-4)TL3.075 และพบปลาไหลนาที่มีระบบสืบพันธุ์เพศเมีย ช่วงที่มีระบบสืบพันธุ์ทั้งสองเพศ และระบบสืบพันธุ์เพศผู้ มีน้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 12.0 – 207.0, 269.4 – 273.0 และ 291.9 – 802.5 กรัม ตามลำดับ และความยาวลำตัวอยู่ในช่วง 25.0 – 59.0, 66.0 – 66.4 และ 65.2 – 91.2 เซนติเมตร ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่าเพศของปลาไหลนามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับน้ำหนักตัว (r = 0.925**) และความยาวลำตัว (r = 0.851**) อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำแม่พันธุ์ปลาไหลนาที่มีขนาดเหมาะสม มาศึกษาเหนี่ยวนำเร่งเปลี่ยนเพศให้มีระบบสืบพันธุ์เพศผู้เพื่อใช้เป็นพ่อพันธุ์ คำสำคัญ: ปลาไหลนา การเติบโต ขนาด เพศ Abstract This study was aimed to find out a relationship between size and sex of swamp eel, Monopterus albus (Zuiew, 1793). A total of 100 swamp eel samples were collected from Bang Lamphu market, Khon Kaen province between October 2013 to July 2014. The relationship among weight and length of swamp eel was calculated. The gonad sex was identified using gonadal histology method. The result showed that body weight was between 12.0 to 802.5 g, total length was between 25.0 to 91.2 cm. The length – weight relationship was described as: BWt = (6.40 x 10-4)TL3.075. Body weight and total length of female ranged from 12.0 to 207.0 g and 25.0 to 59.0 cm, respectively. They were 269.4 to 273.0 g and 66.0 to 66.4 cm for intersex and 291.9 to 802.5 g and 65.2 to 91.2 cm for male. In addition, sex of swamp eel was highly significant relationships with body weight (r = 0.925**) and total length (r = 0.851**) (P<0.01) in positive manner. The information obtained from this study will be used as a guideline for further investigation in accelerating female to male as broodstock.  
ผู้เขียน
557030013-2 นาย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
535030035-6 น.ส. ศิริพร โทลา
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
547030023-8 น.ส. ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0