2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Postprandial in vitro Protease-Specific Activity of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, L.) Digestive Organs 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 ตุลาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Pakistan Journal of Nutrition 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Science Alert 
     ISBN/ISSN 1680-5194 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 18 
     เดือน 2
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 125-133 
     บทคัดย่อ Background and Objective: Protease-specific activity varies postprandially. This study aimed to identify the optimum time after feeding Nile tilapia (Oreochromis niloticus, L.) to collect digestive organ samples (stomach, proximal intestine, distal intestine and liver) to obtain maximum protease-specific activity values. Materials and Methods: One hundred Nile tilapia (average weight 55.19 ± 1.78 g / fish) were acclimatized and fed two times per day for 14 days. At the beginning of the experiment, 6 fish were randomly taken from the tank before feeding (0 h), and then 6 fish were also randomly taken after feeding at 1, 3, 6, 12, 18, 24, 36 and 48 h for digestive organ collection. Homogenized organ pH was measured and extracted for a protease-specific activity assay using azocasein as a substrate. Results: The pH values of all organs differed (p < 0.05) after feeding, and the pH changes were related to chyme movement in these organs. The protease-specific activities of the stomach and proximal intestine were highest at 24 h after feeding (p < 0.05), but the protease-specific activities of the distal intestine and liver were not significantly different (p > 0.05) between time points. Conclusion: Postprandial digestive organ sample collection was recommended at 24 h to maximize protease-specific activity for further protease characterization. 
     คำสำคัญ postprandial, digestive organs, pH, protease-specific activity, Oreochromis niloticus, L. 
ผู้เขียน
547030023-8 น.ส. ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557030013-2 นาย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577030022-3 นาย ธนสรณ์ รักดนตรี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
595030061-1 นาย ศตพร โนนคู่เขตโขง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0