2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Characterization and Classification of Proteases from the Digestive Organs in Different Sizes of Nile tilapia (Oreochromis niloticus, L)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 5th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia and Uva Wellassa University Sri Lanka 
     สถานที่จัดประชุม Taj Samudra Colombo  
     จังหวัด/รัฐ Colombo, Sri Lanka 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 สิงหาคม 2561 
     ถึง 24 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 40 
     Editors/edition/publisher Prof. S.C. Jayamanne 
     บทคัดย่อ Studies of proteolytic enzymes in Nile tilapia (Oreochromis niloticus, L.) contribute to a better understanding and improve protein utilization in feed. The investigation of proteolytic enzymes from digestive organs (stomach, proximal intestine, distal intestine and liver) using two different sizes of tilapia (6.44 ± 0.86 g. and 31.67 ± 2.31 g.). The effect of different pH (2.0-13.0) and incubated temperature (30, 45, 60 and 75°C) on protease activities using crude enzyme extract was measured by the increase in cleavage of short chain polypeptide which used azocasein as a substrate. Protease was classified by specific inhibitors. The protease activity of all organs in both sizes was highest at pH 9.0 and 45 °C. In addition, small fish showed highest acidic protease activity at pH 3.0. The protease activity of proximal intestine, distal intestine from both sizes and small fish liver were strongly inhibited by PMSF, TLCK and SBT, the serine protease inhibitors specifically for trypsin. Except in the protease activity of liver from the large fish was inhibited by EDTA (carboxypeptidase inhibitor). Meanwhile, pepstatin A, pepsin inhibitor, inhibited the acid protease activity in stomach extracts from both fish sizes. Results suggested that the present of proteases were differed among digestive organs. Knowledge gained from this study provided important information for further protease digestibility and feed formulation. 
ผู้เขียน
547030023-8 น.ส. ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
595030061-1 นาย ศตพร โนนคู่เขตโขง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
557030013-2 นาย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577030022-3 นาย ธนสรณ์ รักดนตรี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0