2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Effects of Streblus asper Lour. on Motor Functions in MPTP-treated C57BL/6 Mice: A Model of Parkinson’s Disease. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 37th Congress on Pharmacology of Thailand. "Genomic Medicine and Novel Cancer Therapy: Challenges and Opportunities" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
     จังหวัด/รัฐ จ.อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2558 
     ถึง 30 พฤษภาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2015 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 56 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Parkinson’s disease (PD) is one of the common neurodegenerative disorders caused by degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra leading to disruption of neuronal structures and/or functions. Among all the etiologies suggested to be the causes of PD, the important common mechanisms of causing neurodegeneration are oxidative damage and inflammation. Streblus asper Lour. is a medicinal plant that widely used in Thailand which has an anti-oxidative and anti-inflammatory properties. This study aimed to investigate effects of Streblus asper Lour. (SA) leaf extract on motor functions of C57BL/6 mice treated with MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine). Animals were divided into 3 experimental groups including control, MPTP, and MPTP+SA200 groups. C57BL/6 mice were injected with 80 mg/kg MPTP (i.p.) in a 7-day period, after that the animals were tested with catalepsy (on day 3, 5, 7, and 9), beam balance (on day 5, 7, and 9) and spontaneous locomotor activity (on day 18) tests. The results showed that MPTP-treated mice had significant positive score in the catalepsy test, increase number of foot faults in beam balance, and decrease locomotor activities in activity chamber when compared to the control group. Interestingly, SA leaf extract at dose of 200 mg/kg/day (MPTP+SA200 group) could reverse MPTP-induced motor dysfunctions in all tests. Conclusion, SA leaf extract can ameliorate MPTP-induced motor dysfunctions in C57BL/6 mice. SA leaf might be useful as an additional or alternative treatment in PD. 
ผู้เขียน
557070003-1 น.ส. คณาทิพย์ สิงห์สาย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ระดับชมเชย 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 29 พฤษภาคม 2558 
แนบไฟล์
Citation 0