2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ enzymatic preparation of linoleic acid from sunflower oil: an experimental design approach  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 พฤษภาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Biotechnology & Biotechnological Equipment 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Diagnosis press LTD 
     ISBN/ISSN 1310-2818 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ linoleic acid, enzymatic hydrolysis, sunflower oil, experimental designs, Candida rugosa, response surface methodology, central composit design  
ผู้เขียน
517160010-9 น.ส. อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 3