2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ cytotoxic and antiestrogenic effect of Momordica cochinchinensis extract on MCF-7 breast cancer cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th Sino-Thai international conference 2012  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Guangxi univerasity and KKU  
     สถานที่จัดประชุม Guangxi univerasity  
     จังหวัด/รัฐ Nanning, CHINA  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กันยายน 2555 
     ถึง 20 กันยายน 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 444 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Momordica cochinchinensis (MC) Spreng fruit contains high lycopene content. This study aimed to determine the cytotoxic and antiestrogenic effects of aril extract of MC fruit on MCF-7 breast cancer cells. The aril extract showed cytotoxic effect on MCF-7 cells with IC50 at 277.48±14.17 µg/ml. Its cytotoxic effect increased when co-treatment with tamoxifen. The aril extract demonstrated antiestrogenic activity by inhibiting the proliferation of MCF-7 cells induced by 17β-estradiol in a dose dependent manner.  
ผู้เขียน
535150007-2 นาย ภุชงค์ เพ็ชรศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0