2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Comparison Turbulence Models of Airflow Simulation in the Pressure chamber of Air-blast freezer 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ตุลาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (MENETT) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 9/9 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง ขอนแก่น 40000 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 ตุลาคม 2557 
     ถึง 17 ตุลาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 28 
     Issue (เล่มที่) CST-38 
     หน้าที่พิมพ์ 12 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ In solving the problems in computational fluid dynamics, selection the turbulence models is critical to the results because each turbulence model will be appropriate in different problems. The research presents the comparison between using each turbulence model which consists of Standard k-ε, Standard k-ω, Transition SST and Reynold Stress, in airflow simulation in Pressure chamber of Air-blast freezers which are used in frozen food industries. Simulating airflow will be guided to improvement and development in Air-blast freezers. The results of comparison turbulence models found that the Standard k-ε was the most suitable to apply with simulation airflow in this problem and it could be improved and developed the airflow patterns of freezers in frozen food industries. 
ผู้เขียน
565040005-2 นาย กันตินันท์ เผือกพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0